ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ SKETCHPAD

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f(x)=αx ΚΑΙ ΤΗΣ f(x)=αx+β

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΟΣΩΝ (SKETCHPAD 3)
1.ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ (κατασκευή)
Κατασκευή δύο σημείων Α, Β. Επιλογή αυτών - κατασκευή τμήμα.
Διπλό κλικ πάνω στο Α, επιλογή Β και ΑΒ – μετασχηματισμός - περιστροφή 90.
Ονομάζετε το νέο σημείο Δ.
Διπλό κλικ πάνω στο Δ - επιλογή Α και ΑΔ – μετασχηματισμός -περιστροφή 90.
Ονομάζετε το νέο σημείο Γ.
Επιλογή Β και Γ - κατασκευή τμήμα.
Επιλογή Α, Β, Γ και Δ - κατασκευή εσωτερικό πολυγώνου.
Επιλογή ΑΒ - μέτρηση μήκος.

Επιλογή ΑΒΓΔ (κλικ στο χρώμα) - μέτρηση περίμετρος.
Μετονομασία του ΑΒ σε χ και της περιμέτρου σε ψ
Επιλογή χ και ψ -μέτρηση - πινακοποίηση
Μετακινώντας το Β, λίγο κάθε φορά κάνουμε διπλό κλικ στον πίνακα και προσθέτουμε μερικές εγγραφές.
Επιλογή του πίνακα – γράφημα -αποτύπωση δεδομένων πίνακα.
Επιλογή χ και ψ – γράφημα - αποτύπωση με (χ,ψ)
Προβολή σχεδίαση ίχνους (μετακίνηση του σημείου Β).
ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ (φύλλο εργασίας)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Περιγράψτε με ποιο τρόπο προκύπτουν οι τιμές της περιμέτρου του τετραγώνου από τις αντίστοιχες της πλευράς του.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Αν χ είναι η πλευρά και ψ η περίμετρος του τετραγώνου, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα
χ 1 2 3 4 5
ψ
3. Τι σχέση έχουν οι λόγοι που προκύπτουν για τις αντίστοιχες τιμές του πίνακα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Γενικά η σχέση που συνδέει το ψ με το χ είναι: ……………………………………………………………………………
5. Περιγράψτε τη θέση των σημείων που αποτυπώθηκαν …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Επιλέξτε δυο από αυτά τα σημεία και κατασκευάστε την ευθεία που διέρχεται από αυτά. Τι χαρακτηριστικό έχει αυτή η ευθεία; ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Διατυπώστε το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

ΕΠΙΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f(x)=αx+β  (για α΄και β΄Γυμνασίου)


ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ
ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1. Κατασκευή ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.
2. Επιλογή σημείου Α και ευθ. τμήματος ΑΒ, κατασκευή κάθετη ευθεία.
3. Επιλογή κάθετης ευθείας, κατασκευή σημείο σε αντικείμενο.
4. Ονομασία σημείου Γ, επιλογή Α, Β, Γ, κατασκευή ευθ. τμήματος.
5. Επιλογή κάθετης ευθείας, προβολή απόκρυψη.
6. Επιλογή ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ, μέτρηση μήκους.
7. Επιλογή γωνίας ΑΒΓ μέτρηση, μετονομασία σε Β.
8. Μετακίνηση του σημείου Β σε διάφορες θέσεις. (1η ερώτηση)
9. Μέτρηση, υπολογισμός
10. Επιλογή γωνίας Β, ΑΓ, ΑΒ, , πινακοποίηση.
11.Μετακίνηση του σημείου Γ σε διάφορες θέσεις και πρόσθεση εγγραφών στον
πίνακα.
(2η ερώτηση)
12. Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας, με τον Η/Υ
13.Επιλογή γωνίας Β, ΑΓ, ΑΒ, πινακοποίηση
14.Μετακίνηση του σημείου Γ σε διάφορες θέσεις και πρόσθεση εγγραφών

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Μετακινήστε το σημείο Β σε διάφορες θέσεις και προσθέστε εγγραφές στον πίνακα. Διατυπώστε τα συμπεράσματα που προκύπτει. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ΟΡΙΣΜΟΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Μετακινείστε το σημείο Γ και προσθέστε εγγραφές στον πίνακα. Παρατηρήστε τις νέες τιμές και διατυπώστε το συμπέρασμα που προκύπτει. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ f(x)=αx^2